Huisregels

In onderstaand reglement vindt u de belangrijkste huisregels die binnen ons hotel gelden. Wij vragen u deze regels te respecteren en te accepteren voor uw en onze veiligheid.

Algemene regels:

 • Blijf in geval van brand kalm. Meld brand direct en/of sla de dichtstbijzijnde handbrandmelder in.
 • Verlaat bij een algemeen brandalarm direct het pand.
 • Op diverse plaatsen binnen het hotel hangen camera’s. Eenieder die zich in ons hotel bevindt, stemt toe in het maken van opnames. Bij calamiteiten en/of incidenten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal getoond worden aan derden.
 • Het hotel is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van uw bezittingen.
 • De directie, de eigenaar van deze locatie en/of personen die voor het hotel werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade, die bezoekers van de locatie mochten ondervinden.
 • Alle aanwijzingen van medewerkers van het hotel, die verband houden met de huisregels dienen te worden opgevolgd. Opmerkingen kunt u bij de bedrijfsleiding melden.
 • Bij calamiteiten aanwijzingen volgen van het personeel van het hotel.

Het is verboden om:

 • Nooduitgangen te gebruiken als er geen brand is.
 • Eigendommen van het hotel mee te nemen buiten het gebouw. Bij het moedwillig beschadigen van eigendommen van het hotel kan men aansprakelijk gesteld worden voor reparaties- en/of vernieuwingskosten.
 • Verdovende middelen te nuttigen, gebruiken, verhandelen of bij zich te hebben (dit geldt ook voor slagroompatronen / lachgas)
 • Overlast te veroorzaken voor een ander in of om het hotel o.a. middels harde muziek, onhebbelijk gedrag of door lawaai van welke aard dan ook.
  Voor geluidsoverlast tussen 23:00 en 07:00 hanteren wij een zero tolerance beleid.
 • De kamer te bezetten met meer dan het aantal personen waarvoor gereserveerd is.
 • Te roken op de kamer. Indien wij constateren dat er toch gerookt wordt op de kamer zijn wij genoodzaakt u te verzoeken het hotel te verlaten. Wij hanteren een zero tolerance beleid. Wij brengen €150,- in rekening voor schoonmaak kosten.
 • Bepaalde versiering te gebruiken in de kamer zoals bijvoorbeeld confetti.
 • Kaarsen/wierook aan te steken op de kamers in verband met het brandalarm en brandgevaar. (Het beveiligingssysteem wordt direct geactiveerd).
 • De kamer te huren op uw naam zonder dat u zelf in de kamer verblijft.
 • Geluidsoverlast te veroorzaken tussen 23:00 en 07:00. Wij hanteren een zero tolerance beleid.

Hotel Bom is gerechtigd om je het hotel te laten verlaten bij het niet naleven van de huisregels en daarbij het volledige reserveringsbedrag in rekening te brengen.

Om je de beste ervaring te kunnen geven maken wij gebruik van Cookies. Door het gebruiken van onze website ga je hier automatisch mee akkoord. Wil je meer informatie? Klik dan hier.